Optymalizerka Metal-Technika OWD-1600

METAL TECHNIKA Rafał Cygan

METAL TECHNIKA Rafał Cygan

Radomszczańska 24
97-570 Przedbórz
telefon +48 44 781 20 90
piotr.falana@metal-technika.com.pl
https://metal-technika.com.pl/drewno/

Funkcje programowe optymalizerki OWD-1600

Zmienna wysokość pracy piły

Z poziomu oprogramowania wpisujemy na jaką wysokość ma wysuwać się piła podczas cięcia. Zmniejszenie wysokości pracy piły powoduje znaczne przyspieszenie cyklu cięcia.

Receptury

Powtarzające się zestawy list cięć, możemy zapisywać w pamięci w postaci formuł. Zapisujemy nie tylko listę długości elementów i ich ilości, ale również numery segregatorów, parametry cięcia (prędkości piły, popychacza, podrzutu), parametry optymalizacji. Receptury, w których określiliśmy ilości listew różnych długości (w przypadku kiedy receptura jest np. listą elementów 1 mebla), możemy wgrywać z określeniem krotności. Pozwala to na uniknięcie błędów przy wpisywaniu długich list cięć i skraca czas rozpoczęcia pracy.

Przycięcie początku

Definiujemy stałą wartość przycięcia początku w mm. Jeśli listwa, którą operator podaje ma wadę większą niż zadana stała wartość przycięcia początku, wystarczy kredką fluoroscencyjną zaznaczyć gdzie kończy się ta wada. Maszyna pominie przycięcie początku i wytnie w miejscu zaznaczenia i rozpoczyna optymalizację z tego miejsca. Wartość przycięcia początku jest edytowalna.

Dopuszczalny odpad

W programie optymalizacyjnym możemy wybrać wielkość dopuszczalnego odpadu w dziesięciu stopniach. Osobno dla pierwszej i drugiej klasy. Jeśli ustawimy wartość tego parametru na 0, wówczas maszyna będzie wycinała więcej krótkich listew z listy cięcia, aby jak najszczelniej wypełnić odcinki między wadami i wyprodukować jak najmniej odpadu. Jeżeli ten parametr będzie miał większą wartość, wówczas maszyna wybierze z listy więcej długich elementów koszem większego odpadu.

Cięcie wszystkich kresek

Wyłączenie tej funkcji spowoduje pomijanie cięcia tam gdzie to nie jest to konieczne, w efekcie maszyna tnie szybciej i oszczędza piłę.

Poszerzanie markerów

Określamy przesunięcie cięcia do środka wady o zadaną długość osobno dla lewej i prawej strony. Funkcja szczególnie przydatna i opłacalna przy optymalizacji drogich gatunków drewna. Powoduje znaczne zmniejszenie ilości odpadów.

Zaawansowane statystyki

Istnieje możliwość rozszerzenia programowego o rozbudowane statystyki. Zawierają one informacje o: czasie pracy maszyny na wszystkich zmianach (czas pracy maszyny liczony jest jedynie podczas pracy popychacza – oznacza to, że znamy realny czas pracy), ilości listew w poszczególnych długościach, wyliczenia procentowe wykorzystania materiału (ilość odpadu). Jest możliwość przesyłania statystyk na dowolną ilość komputerów klienta.

Serwis zdalny

Po zainstalowaniu modemu serwis Metal-Techniki ma możliwość zdalnego łączenia się z optymalizerką w celach diagnostycznych, serwisowych. W razie konieczności możemy zdalnie dokonywać zmian ustawień zaawansowanych maszyny, do których klient nie ma dostępu.

Test optymalizacji

Po zdefiniowaniu parametrów optymalizacji możemy wykonać test optymalizacji. Maszyna zeskanuje podany materiał i na wyświetlaczu graficznie oraz tabelarycznie zostanie zobrazowany proponowany przez maszynę podział listwy. Jeżeli nie osiągnęliśmy pożądanych rezultatów, po wciśnięciu przycisku „nie tnij”, możemy zmienić parametry cięcia i ponownie wykonać test na tym samym materiale. Gdy ustawienia dadzą satysfakcjonujący efekt optymalizacji, przystępujemy do pracy.

Doklejanie odpadu z lepszej klasy do gorszej klasy (drugiej lub trzeciej) jakości

Jeżeli przejście z pierwszej do drugiej klasy jakości odbywa się bez wady pomiędzy klasami (np. oflis), wówczas odpad z pierwszej klasy nie zostanie odcięty przed rozpoczynającą się gorszą klasą, lecz zostanie wydłużony odcinek gorszej klasy o ten nieodcięty odpad, którego jakość jest lepsza niż jakość materiału w drugiej czy trzeciej klasie.

Opcje sortowania

Standardowo maszyna dostarczana jest wraz ze stołem sortującym z pięcioma wybijakami. Przy wpisywaniu kolejnych długości w liście cięć możemy zdefiniować, który wybijak ma daną długość wybić na blat magazynujący. Dostępne są następujące tryby wybijania: pojedynczy; na przemian, gdy dany wymiar jest produkowany w dużej ilości, możemy wybijać go na przemian na dwóch różnych wybijakach, aby nie zapełnić w krótkim czasie miejsca na blacie magazynującym; zdublowany, długie elementy możemy wybijać dwoma wybijakami jednocześnie, aby uniknąć krzyżowania się materiału.

Odwrócenie kolejności optymalizacji

Funkcja przydatna przy cięciu w pakietach. Standardowo maszyna po optymalizacji układa cięcie wg malejącej długości, pozycjonując odpad na końcu listwy. Przy podawaniu materiału w pakiecie popychacz, który pcha pakiet od tyłu w wyniku przyspieszenia przy starcie wyrównuje pakiet. Deski w pakiecie maja różne nadmiary długości ponieważ zostały zazwyczaj wycięte z różnych kłód i może to spowodować błędy przycięcia początku i w efekcie zmarnowanie materiału. Użycie tej funkcji powoduje przesunięcie cięcia odpadu na początek pakietu. W tym przypadku definiujemy przycięcie końca, czyli przy popychaczu.

Opcjonalny program specjalny „Rustical”.

Producenci mebli ekskluzywnych często potrzebują pewne cechy drewna wyeksponować. Aby jednak zachowana była estetyka te cechy (zdrowe sęki, zawoje i inne) nie mogą zostać przecięte, ani nie mogą znajdować się zbyt blisko początku i końca listwy. Do tego służy ten program. Zamiast drugiej klasy jakości klient otrzymuje strefę, w której może „zamknąć” pożądaną cechę drewna i wkomponować ją w wynikające z optymalizacji listwy z listy cięcia. Operator definiuje minimalną odległość cięcia od strefy z jej lewej i prawej strony. Nowością i znacznym ułatwieniem jest fakt, że tą strefę znaczymy jak drugą klasę, tą samą kredką, którą znaczymy wady. Konkurencyjne rozwiązania wymagają użycia kredki innego koloru niż ta do znaczenia wad. Komplikuje to i spowalnia pracę operatora.

Parametry techniczne

Specyfikacja techniczna

Wydaj­ność (przy poje­dyn­czej desce) Od 3200 do 8150 mb / 8 h
Elek­tro­ni­ka Ste­row­nik FX5U Mit­su­bi­shi
z wyświe­tla­czem doty­ko­wym kolo­ro­wym 12″ Mit­su­bi­shi
Funk­cje – peł­na opty­ma­li­za­cja 30 wymia­rów w dwóch kla­sach jako­ści,
– two­rze­nie pro­gra­mów cię­cia dla róż­nych klien­tów,
– cie­cie w miej­scu zazna­cze­nia kred­ką flu­ore­scen­cyj­ną,
– obci­na­nie mar­gi­ne­su (począ­tek i koniec mate­ria­łu wej­ścio­we­go),
– cię­cie pakie­ta­mi (kil­ka ele­men­tów na raz),
– licz­ni­ki metrów, total, zmia­ny, ope­ra­to­ra, mie­sięcz­ny,
– dokład­ność cię­cia ±0,2 mm
Sil­nik 5,5 KW (piła Ø500 – 140z)
Sze­ro­kość mat. wej­ścio­we­go 12–250 mm
max. szer/wys (250/50 mm)
Wyso­kość mat. wej­ścio­we­go 12–120 mm
max. wys/szer (120/130 mm)
Dłu­gość mat. wej­ścio­we­go do 4 200 mm
Sma­ro­wa­nie Ole­jo­wy układ cen­tral­ne­go sma­ro­wa­nia
Auto­ma­ty­za­cja na wyj­ściu Złą­cze pod trans­por­ter sko­śny i stół segre­gu­ją­cy
Gwa­ran­cja 12 mie­się­cy

Filmy